Oferta Educativa‎ > ‎

Educació Infantil

L'etapa de l'educació infantil es composa de tres cursos (dels 3 anys als 6 anys).

Aquesta etapa està concertada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya . Al llarg de l'etapa intentem atendre les seves necessitats bàsiques de tipus biològic, afectives, socials i intellectuals.

Qui som?


Som un equip de dotze tutores , especialistes i personal no docent amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament integral dels nens.

Línia metodològica

El nostre obje
ctiu és l'educació integral dels nens/es per això no només ens preocupem de transmetre uns valors que li permetin realitzar-se com a persona i membre de la societat. Contemplem tant la preparació acadèmica com la seva formació humana. El treball dels hàbits (personals, socials de treball) són fonamentals en educació infantil.
Volem oferir-los el màxim d'experiències, activitats i mitjans perquè desenvolupin les seves capacitats. Els espais i els materials estan pensats per ser rics en estímuls
educatius que puguin afavorir aquest desenvolupament.


Alguns principis bàsics són:

 • Una escola activa on s'estimula a l'alumne a realitzar l'esforç per aprendre.
 • Donar la possibilitat als nens/es d'adquirir estratègies que li possibilitin un aprenentatge significatiu.
 • Afavorir la comunicació per tal d'avançar en la construcció del llenguatge. El català és la llengua en la que es fan els aprenentatges. S'inicia l'anglès a partir de P4 i la llengua castellana a partir de primer.
 • Incorporem les noves tecnologies (informàtica) com a recurs educatiu des de P4.
 • Fomentem un aprenentatge comprensiu, significatiu i funcional.
 • Treballem la diversitat adaptant-nos als diferents ritmes evolutius i de capacitats intellectuals de cada
  nen/a. Per aquest motiu es realitzen reforços , desdoblaments i agrupacions.
 • Teatre i dansa
 • Sortides culturals, excursions i convivències.
 • Al llarg d'aquest cicle els nens/es experimenten un gran desenvolupament psicomotor, cognitiu, personal i social al mateix temps que unes importants adquisicions en el desenvolupament del llenguatge.

Installacions i serveis:

 • Sala de psicomotricitat.
 • Ludoteca.
 • Aula a udiovisuals.
 • Aula de música.
 • Aula informàtica.
 • Patis.
 • Menjador i cuina pròpia.
 • Tallers de mitja pensió a càrrec dels monitors.
 • Departament psicopedagogic.
 • Servei d' infermeria.
 • Servei de guarderia matinal ( 7h.45min.).
 • Activitats extraescolars.

Relació pares i escola

El treball coordinat entre els tutors i les famílies és la millor garantia d'èxit en l'educació.


A P3 és molt important el treball d'adaptació. A ell se li dediquen molts esforços i temps per aconseguir que es trobin segurs i tranquils establint una bona relació afectiva entre tutor i nen. Per això:

 • Reunió general prèvia.
 • Entrevista inicial personalitzada.
 • Es dobla el personal de l'aula.
 • Els pares deixen i recullen els nens a l'aula.
 • Entrada gradual.