Oferta Educativa‎ > ‎

Educació Infantil

És important no deixar de preguntar. La curiositat té el seu propi motiu d’existència... només n’hi ha prou amb comprendre una mica d’aquest misteri cada dia.                                                                                                                       (Einstein, 1955)


L'etapa de l'educació infantil es composa de tres cursos (dels 3 anys als 6 anys).
Aquesta etapa està concertada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 


A Sant Antoni entenem l’educació infantil com aquella etapa en la qual els infants mostren grans canvis, el que es reflecteix en el seu dia a dia. Els veiem créixer, fer-se grans i és en aquestes conquestes de la seva autonomia on els educadors els volem ajudar.


L’equip de docents, innovador i en constant formació, fa seus els nous reptes educatius  per tal d’incorporar aquells aprenentatges que es consideren elementals i que permeten els infants desenvolupar-se  personalment i socialment.


VOLS VEURE ELS NOSTRES VÍDEOS?Els objectius del segon cicle d’educació infantil se centren en:
 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions del seu dia a dia, identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

Aprendre a aprendre, aprendre a ser


Els infants ens mostren canvis que es reflecteixen dia a dia. Els veiem créixer, fer-se grans i és en aquestes conquestes de la seva autonomia on els volem ajudar. Tot un repte que necessita els esforços i la confiança mútua entre els docents i les famílies que són els principals educadors i responsables dels seus infants.


Des de l’Escola volem que les famílies s’impliquin en l’educació dels seus infants i que treballem tots conjuntament. Els infants han de sentir que hi ha una gran coincidència entre casa i escola. Cal acord en aspectes tan essencials com els hàbits, el seguiment de les normes, els ritmes diaris, el control de les necessitats bàsiques, o el camí cap a l’autonomia... Per això potenciem la col·laboració de les famílies en algunes activitats. Quan arriben són els més petits, hi ha espais i companys nous i aquesta novetat pot posar en crisi algunes de les seves contestes anteriors. 


Ens cal un temps d’ADAPTACIÓ!


Aprendre a conviure


Els jocs i les tasques diàries fan que els infants estableixin relacions socials. Vetllem perquè la convivència a l’escola sigui satisfactòria. Potenciem les activitats compartides i la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre.


Utilitzem el joc com a eina clau tant per al desenvolupament del raonament, l’atenció i la memòria com per treballar l’estima i la socialització.


Desenvolupar la seva personalitat


Formem  infants en els valors que els permetran construir una bona imatge d’ells mateixos, en l’autoestima, el respecte, la tolerància, la paciència... Per assolir un bon nivell d’autonomia cal acostumar-los a uns horaris i unes normes. Donem molta importància a la repetició de determinades tasques com: el bon dia, la relaxació, l’educació emocional a partir dels contes...


Construir coneixement


Potenciem que els nostres infants siguin capaços de fer significatiu l’aprenentatge utilitzant estratègies lligades al seu pensament lògic (anàlisi, síntesi, inducció, deducció). Anem a l’aula TOCA-TOCA per treballar el mètode científic, el joc holístic... Creem ambients favorables perquè els infants exercitin i millorin els llenguatges i cerquin diferents possibilitats de comunicació i expressió a través de la música, art, storytime, psicomotricitat...


Estratègies, projectes, activitats i espais...


Prioritzem el desenvolupament integral dels infants i vetllem perquè es respectin els diferents ritmes d’aprenentatge. Som una Escola que cerca  una atenció personalitzada, el treball en equip dels docents i prioritza el creixement dels infants i joves com a persones.


Estratègies


Treball en equip dels docents:

A Infantil tots els docents treballem de forma globalitzada per tal que cada infant segueixi el seu procés maduratiu i incidim des dels diferents àmbits (pastoral, educació no formal, educació emocional, educació en valors...) en aprendre a ser, actuar, pensar, comunicar, descobrir o conviure a l’Escola.


Metodologies:

Les diferents metodologies ajuden a desenvolupar les intel·ligències múltiples i les capacitats dels infants:

 • Treball cooperatiu: els itineraris d’aprenentatge, formats per grups de 4-6,  ajuden que els infants col·laborin i aconsegueixin un resultat comú.

 • Desdoblament del grup: permet una atenció més personalitzada en les àrees instrumentals: llengües i matemàtiques.

 • TPR (Total Physical Response): mètode per introduir als infants en l’anglès.

 • I treball en grup gran i individualment que se sumen al treball en grups petits i reforços.


Grups reduïts-reforços:  

Els docents creiem que els grups reduïts ajuden a l’estimulació del llenguatge i la parla amb els especialistes. Per als infants amb necessitats educatives especials (NEE) i adaptacions curriculars (PI) i coordinats per l’equip psicopedagògic de l’Escola s’organitzen grups reduïts. Una logopeda, una psicopedagoga, una pedagoga i mestres especialistes en educació especial i logopèdia reforcen en l’aula ENCAIX els infants en grups reduïts.


Atenció a la diversitat:  

Defensem un model integrador que permeti als infants progressar fins al seu màxim nivell i per tant els oferim la possibilitat d’experimentar, progressar, aprendre i desenvolupar les seves capacitats i competències en les activitats que formen part del procés d’ensenyament-aprenentatge.


Innovació:

Totes les classes d’Infantil compten a més de la claror i ser àmplies per a facilitar la mobilitat amb monitors interactius i PDIs. La classe és el lloc estimulant i juntament amb la sala de psicomotricitat i les diferents prestatgeries i racons als passadissos permeten els infants implicar-se en l’acció i raonar.


Tutoria:

Hi ha una sèrie d’aprenentatges que enllacen amb les necessitats vitals dels infants. Necessitats d’afecte, de descans, d’ordre i les relacionades amb la higiene i l’alimentació. La tutoria permet un acompanyament als infants d’una manera més quotidiana  i diàriament compartint la informació més puntual entre l’Escola i les famílies.


Adaptació:

L’adaptació consisteix a fer que l’infant se senti segur, confiat i còmode a l’Escola. Per facilitar l’adaptació fem una reunió al juliol, una entrevista a l’inici del curs i iniciem les classes una tarda tot amb les famílies. Les aules en aquest període compten amb dos docents.


Projectes

 • El protagonista de la setmana: Tots els infants gaudiran de ser protagonistes durant  una setmana del curs.
 • Una mà de contes: Els divendres a la tarda els nostres infants compten amb la participació activa de les famílies que vénen a passar una estona de diversió tot relatant un conte.
 • Coneixem pintors i escultors: Fem els nostres infants partícips de la cultura més propera a partir de projectes, tallers, visites a museus, a llocs emblemàtics…
 • Ambients d’aprenentatge: En els diferents ambients barregem els infants dels diferents nivells segons els seus interessos o motivacions: ambient científic, artístic, de llenguatge, joc simbòlic i fer i desfer.
 • NINUS: Entorn interactiu d’aprenentatge on els infants entrant dins una projecció a terra, aprenen continguts pedagògics.
 • Maletes viatgeres: Gaudim de la lectura a casa, amb la complicitat de les famílies per llegir una sèrie de llibres seleccionats.
 • El racó de les tauletes : Tauletes com a eina engrescadora per al treball visomotriu.
 • Hort urbà: Prenen consciència del significat de les paraules sostenibilitat i medi ambient tenint cura del seu hort.

Celebracions, sortides i festes

Celebració de la Castanyada, la diada de Sant Josep de Calassanç, Nadal, Sant Antoni, DENIP, Carnestoltes, Setmana Cultural-Sant Jordi...

Sortides culturals i lúdiques, presència en les festes del barri. Representacions teatrals obrint l’escola a les famílies.

Participació en el projecte de Desenvolupament Sostenible i en l’Agenda XXI Escolar de l’Ajuntament de Barcelona.


Espais


L’aula es divideix en tres espais: acollida, treball i joc.

 • L’espai d’acollida està format per la rotllana on es fan activitats com el BON DIA.

 • L’espai de treball format per taules i cadires, prestatgeries... amb diferents distribucions al llarg del dia. Taules i penjadors, calaixos i capses ordenats en les prestatgeries i identificats amb rètols i/o fotografies i imatges.

 • El joc: per tal de propiciar i construir un lloc on el coneixement sorgeixi espontàniament treballem en diferents ambients.  P3, P4 i P5 treballen els ambients en grups heterogenis (edat, interessos, nivell d’aprenentatge...) el que afavoreix la interacció, col·laboració i cooperació. Es donen relacions d’ajuda mútua i els infants més madurs serveixen de model per tal d’estructurar el joc.


TOCA-TOCA: ciència i art

Amb dues docents l’aula TOCA-TOCA és on els infants EXPERIMENTEN, manipulen materials, pensen i expliquen idees i interpreten el que va succeint i on,  usant materials de l’entorn, enganxen, modelen o fan gargots DESENVOLUPANT habilitats perceptives i motrius.

PATI

Espai només per a Infantil on desenvolupen la capacitat de jugar i conviure amb els altres.

LUDOTECA

Plaça d’un petit poble on es troben diferents racons i on s’afavoreix l’expressió oral, l’adquisició de vocabulari i l’expressió corporal. Jugant aprenen.

DO-RE-MI

Música com a objecte de coneixement i vivencial. Passa de la descoberta a l’experimentació i a la creació desenvolupant hàbits d’escolta i atenció.

ENGLISH TIME & STORYTIME

The English sessions are organized as if they were a story. It comes a method used in class to improve with lots of songs, stories, traditional tales and games. Based on the TPR and the circle time activities.