Oferta Educativa‎ > ‎

Educació primària

L'etapa d'Educació Primària, agrupa els alumnes de 6 a 12 anys i consta de tres cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.
 Aquesta etapa està concertada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
És una etapa on cal establir els fonaments de l'aprenentatge, treballar intensament per consolidar procediments bàsics, habilitats socials i maduresa emocional. Els nostres objectius principals són:

 • Una acció educativa que dóna protagonisme a l'alumne i que fa de la relació mestre-alumne l'element central
 • Una educació de la persona en la dimensió individual i relacional
 • Una formació intel·lectual i emocional de l'alumne mitjançant el desenvolupament de les capacitats: coneixements, anàlisi, síntesi, associació, inducció, aplicació, deducció, organització i tècniques, expressió, iniciativa, interès i precisió.
 • L'accés a la informació, des de totes les vessants, (TIC,...) i el desenvolupament de la capacitat de seleccionar-la, interpretar-la i utilitzar-la
L'atenció a l'alumne

L'alumne de primària

L'alumne que desitgem ha de ser capaç de desenvolupar la seva personalitat, en totes les seves dimensions, i d'actuar per millorar la societat, en el diferents àmbits culturals i socials, a més, de saber construir coneixement, per una millor qualitat de vida.L'atenció a l'alumne és un dels aspectes més importants de tota l'educació, a l'Educació Primària els nostres referents metodològics per atendre la diversitat són diversos per així poder donar resposta a totes les realitats:

 • Desdoblaments de llengua i matemàtiques (treball amb la meitat del grup).
 • Agrupacions flexibles de lectura i matemàtiques (grups reduïts per nivells).
 • Tallers d'expressió escrita i plàstica. Grups més reduïts per afavorir la presa de decisions i l'assoliment de les diferents tècniques.
 • 3 mòduls a la setmana de PAI, Projecte d'Activació de la Intel·ligència.
 • 2 mòduls d'estratègies de càlcul mental.
 • Aules d'informàtica i ordinador a l'aula (es treballen alguns continguts de les matèries amb el suport informàtic i classes d'informàtica per aprendre el funcionament dels programes bàsics que hauran d'utilitzar més endavant).
 • Animació a la lectura i biblioteca d'aula, per afavorir el gust per la lectura.
 • Treball per projectes amb la finalitat d'adquirir procediments bàsics d'aprenentatges i establir relacions de compromís responsabilitat envers el grup.
 • Treball cooperatiu per aprendre a treballar en equip, ajudant i col.laborant amb els companys.
 • Reforços amb docents especialistes per tal d'atendre les dificultats relacionades amb el llenguatge, la motricitat, la lògica, el procés lecto-escriptor, ...dirigits pel Departament d'Orientació.
 • Eixos transversals com l'educació per la salut, per la Pau, l'educació viària,...
 • Festivitats...
L'acció tutorial

La tutoria té dues vessants:


La individual: Atenció personalitzada, assessorament en l'organització del treball, seguiment acadèmic i personal,...
La grupal: En la qual es treballen els eixos transversals, les festivitats i el lema anual relacionat amb el Projecte de la Mediterrània Occidental, dinàmiques del grup, foment de la participació i responsabilitat de l'alumne (delegats, encarregats,...)