Departament d'orientació

És un servei format per un equip de professionals especialitzats en psicologia i psicopedagogia.
Entenem l'orientació com un procés continuat que comença amb la integració de l'alumne/a en la nostra institució.
Té com a objectiu bàsic contribuir a la millora de l'acció educativa que es dóna a l'escola, vetllant de manera especial pels aspectes de maduració personal i l'adquisició dels aprenentatges.
La seva intervenció consisteix en oferir un assessorament que complementi la tasca realitzada per l'equip de tutors i professors.

Àrees d'intervenció

Prevenció
Detecció precoç de dificultats en l'alumnat.
Seguiment del procés evolutiu dels alumnes al llarg de la seva escolaritat.
Detecció i  cura de les relacions interpersonals dins l’aula.

Assessorament
Suport al professorat en la seva tasca docent, posant al seu abast estratègies i recursos especialitzats.
Atenció personal individualitzada a les famílies, a partir de les necessitats detectades, amb finalitat orientativa.

Coordinació
Organització, seguiment i avaluació dels grups d'atenció a la diversitat.
Participació en el desplegament del Pla d'acollida.

Orientació
Assessorament acadèmic-professional a docents i alumnes.

Avaluació
Execució d'una part de l'avaluació interna del centre.