Política de privacitat i protecció de dades

L'ESCOLA PIA SANT ANTONI us informa de que està dotada d’un fitxer informàtic, d’un arxiu documental i d’un altre d’audiovisual generals que contenen informació i dades personals. Tots estan integrats a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA PIA SANT ANTONI.

La base de dades s’ha creat i es gestiona a fi de tractar tota la informació que cal per a donar compliment a les obligacions legals derivades de la relació que manteniu amb l’Escola, i per a mantenir-vos informats de les nostres activitats.

Els destinataris de la informació són els departaments, compartiments i locals en que s’organitza l’Escola, i també les empreses col·laboradores. 

L’Escola té instal·lades càmeres de vídeo vigilància per motius de seguretat. 

En tot cas, teniu dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant el procediment que estableix el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre.

El responsable de la Base de Dades és l’Escola. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir a la secretaria de l’Escola, mitjançant l’adreça de correu electrònic santantoni@escolapia.cat o trucant al número 934410605.

D’acord amb el que se’m diu, 

CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Escola perquè tracti les dades que voluntàriament cedeixo d’acord amb la informació rebuda, sempre i quan el tractament de la meva informació tingui com a finalitat la gestió dels serveis que he contractat amb aquesta. Per aquest motiu, també consento la cessió a les entitats públiques i privades adients a les finalitats preteses sempre que es faci  d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre,  la Llei 34/2002, d’11 de juliol i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, sense perjudici del dret a revocar el consentiment, que atorgo ara, quan ho consideri oportú.